Trouvé 2 synonymes dans 1 groupes
1
Signification: meteorologia [n]
xaroco, siroco {m}

xaroco synonymes - Portugais mots voisins pour xaroco